Privacyverklaring

Privacy Statement

Ondernemers vereniging Megen Haren en Marcharen (hierna OVMHM) is zakelijk netwerk van
ondernemers uit Megen, Haren en Marcharen, die zich hebben
verenigd ter behartig van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten
ondernemers in de ruimste zin en de bevordering van de onderlinge
verstandhouding. In dat kader verwerkt de OVMHM gegevens van haar leden, van haar
contacten en van geïnteresseerden.

Soort van gegevens

De leden van de OVMHM zijn ondernemingen die zowel door natuurlijke personen als
door vennootschappen worden gedreven. Van de gegevens die zijn opgenomen in
het ledenbestand kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken.
Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare
natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze persoonsgegevens
worden door de OVMHM behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij
de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor
welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van
betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking

De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke
activiteiten van een vereniging. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van de
ledenadministratie, het innen van jaarbijdragen, het verzenden van informatie aan
leden, het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de
vereniging op de eigen website en eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen
sommige persoonsgegevens door de OVMHM verwerkt worden op basis van een
wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde
partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het
kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een
wettelijke verplichting.
Daarnaast vermeld de OVMHM op haar website WWW.OVMHM.nl de bedrijfsnaam;
branche; bezoekadres en website van al haar leden. Deze openbaarmaking komt
overeen met de belangen van de leden te weten herkenbaarheid en vindbaarheid.
De OVMHM verwerkt tevens de naam en het e-mailadres van betrokkenen die middels
een contactformulier op de website zelf daarom verzoeken, bijvoorbeeld voor
toezending van de nieuwsbrief.

Bewaren van gegevens

De OVMHM bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel
van verwerking te bereiken. Persoonsgegevens worden uit het register verwijderd
zodra het bewaren ervan geen doel meer dient, maar uiterlijk vijf jaar nadat de
betrokken hoedanigheid is vervallen. Sommige persoonsgegevens moeten langer
bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan
de Belastingdienst. In dat geval bewaart de OVMHM de betreffende persoonsgegevens
zolang als de wet voorschrijft. Zodra het lidmaatschap van een onderneming is
beëindigd zal de OVMHM direct de contactgegevens van de onderneming van haar
website verwijderen.

Cookies

Bij bezoek van de website van de OVMHM wordt er een aantal bezoekgegevens,
cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon
of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie
wordt verzameld over het bezoek aan de website. De OVMHM maakt gebruik van
cookies om de site constant te kunnen verbeteren of voor statistische gegevens.
Deze cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu.
Door het niet accepteren van de cookies door middel van de melding tijdens het
eerste bezoek of via de meeste browsers, worden er geen cookies opgeslagen. Voor
het niet toestaan van cookies, anders dan via de melding op de website, verwijzen
wij naar ‘Help’ in de toolbar van de webbrowser.
Nieuwsbrief
De OVMHM verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan de personen wiens
gegevens zij verwerkt. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen.
Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan Ondernemersvereniging Megen Haren Macharen ondernemersverenigingmhm@gmail.com

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die de
OVMHM over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of
onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek
doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken
kunnen gericht worden tot ondernemersverenigingmhm@gmail.com

Inkomende verzoeken worden zo snel
mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.
De betrokkene heeft het recht om zijn of haar gegevens te verbeteren, aan te vullen,
af te schermen of te verwijderen, als de vastgelegde gegevens onjuistheden
bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake doend zijn dan
wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift. De verzoeker krijgt binnen vier
weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk bericht of en in hoeverre aan het
verzoek wordt voldaan, met in geval een (gedeeltelijke) weigering de redenen
hiervoor. De beslissing wordt vervolgens zo spoedig mogelijk ten uitvoer gebracht.